\r\n\r\n\r\n

TẦNG 19

Sơ đồ căn hộ tâng 19
Tổng thể mặt bằng căn hộ tầng 19
Căn hộ 1 3PN tầng 19
Căn hộ 1 3PN tầng 19
Căn hộ 2 1PN tầng 19
Căn hộ 2 1PN tầng 19
Căn hộ 3 STUDIO tầng19
Căn hộ 3 STUDIO tầng19
Căn hộ 4 2PN tầng 19
Căn hộ 4 2PN tầng 19
Căn hộ 5 3PN tầng 19
Căn hộ 5 3PN tầng 19
Căn hộ 6 3PN tầng 19
Căn hộ 6 3PN tầng 19
Căn hộ 7 2PN tầng 19
Căn hộ 7 2PN tầng 19
Căn hộ 8 2PN tầng 19
Căn hộ 8 2PN tầng 19
Căn hộ 9 1PN tầng 19
Căn hộ 9 1PN tầng 19
Căn hộ 10 1PN tầng 19
Căn hộ 10 1PN tầng 19

 
Chat ngay