\r\n\r\n\r\n

TẦNG 20-24

Sơ đồ căn hộ tâng 20-24
Tổng thể mặt bằng căn hộ tầng 20-24
Căn hộ 1 3PN tầng 20-24
Căn hộ 1 3PN tầng 20-24

Căn hộ 2 1PN tầng 20-24
Căn hộ 2 1PN tầng 20-24

Căn hộ 3 STUDIO tầng 20-24
Căn hộ 3 STUDIO tầng 20-24

Căn hộ 4 2PN tầng 20-24
Căn hộ 4 2PN tầng 20-24

Căn hộ 5 3PN tầng 20-24
Căn hộ 5 3PN tầng 20-24

Căn hộ 6 3PN tầng 20-24
Căn hộ 6 3PN tầng 20-24

Căn hộ 7 2PN tầng 20-24
Căn hộ 7 2PN tầng 20-24

Căn hộ 8 2PN tầng 20-24
Căn hộ 8 2PN tầng 20-24

Căn hộ 9 3PN tầng 20-24
Căn hộ 9 3PN tầng 20-24
Chat ngay