\r\n\r\n\r\n

TẦNG 25-28

Sơ đồ căn hộ tâng 25-28
Tổng thể mặt bằng căn hộ tầng 25-28
Căn hộ 1 3PN tầng 25-28
Căn hộ 1 3PN tầng 25-28

Căn hộ 2 1PN tầng 25-28
Căn hộ 2 1PN tầng 25-28

Căn hộ 3 STUDIO tầng 25-28
Căn hộ 3 STUDIO tầng 25-28

Căn hộ 4 2PN tầng 25-28
Căn hộ 4 2PN tầng 25-28

Căn hộ 5 2PN tầng 25-28
Căn hộ 5 2PN tầng 25-28
Căn hộ 6 3PN tầng 25-28
Căn hộ 6 3PN tầng 25-28

Căn hộ 7 2PN tầng 25-28
Căn hộ 7 2PN tầng 25-28

Căn hộ 8 2PN tầng 25-28
Căn hộ 8 2PN tầng 25-28

Căn hộ 9 2PN tầng 25-28
Căn hộ 9 2PN tầng 25-28
Chat ngay