\r\n\r\n\r\n

TẦNG 6-18

Sơ đồ căn hộ tâng 6 đến tầng 18
Tổng thể mặt bằng căn hộ tầng 6-18
Căn hộ 1 1PN tầng 6-18
Căn hộ 1PN tầng 6-18
Căn hộ 2 1PN tầng 6-18
Căn hộ 2 1PN tầng 6-18
Căn hộ 3 1PN tầng 6-18
Căn hộ 3 1PN tầng 6-18
Căn hộ 4 STUDIO tầng 6-18
Căn hộ 4 STUDIO tầng 6-18
Căn hộ 5 2PN tầng 6-18
Căn hộ 5 2PN tầng 6-18
Căn hộ 6 3PN tầng 6-18
Căn hộ 6 3PN tầng 6-18
Căn hộ 7 3PN tầng 6-18
Căn hộ 7 3PN tầng 6-18
Căn hộ 8 2PN tầng 6-18
Căn hộ 8 2PN tầng 6-18
Căn hộ 9 2PN tầng 6-18
Căn hộ 9 2PN tầng 6-18
Căn hộ 10 1PN tầng 6-18
Căn hộ 10 1PN tầng 6-18
Căn hộ 11 1PN tầng 6-18
Căn hộ 11 1PN tầng 6-18
Chat ngay